TÜRKİYE
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞI
 
İHALE İLANI
 
1-İşin Nevi:
Şartname doğrultusunda, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, ihale komisyonumuzca uygun görülmesi halinde kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle mülkiyeti Kurumumuza ait Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Yenice Mahallesinde bulunan tapunun 4742 ada 1 parselinde 3.243,11 m², 4743 ada 1 parselinde 4.439,29 m², 4744 ada 1 parselinde 4.461,60 m², 4745 ada 1 parselinde 4.483,91 m² konut imarlı arsa ve 683 parselinde 2.556,27 m² tarla olarak kayıtlı toplam 19.184,18 m² taşınmazın tamamı birlikte 4.295.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır.
 
2- İhalenin Yeri:
İhale; Ulubağ Köyü Mevkii Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:350 Mardin Yolu üzeri 5. Kilometre Şanlıurfa adresindeki 2593 Sayılı Şanlıurfa Merkez Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilecektir.
 
3-İhalenin Gün Ve Saati:
İhale, 26/12/2012 tarihi Çarşamba günü, saat 14:00 da yapılacaktır.
 
4-Şartname Temini:
İstekliler, İhale şartnamesini İhalenin yapılacağı yer olan 2593 Sayılı Şanlıurfa Merkez Tarım Kredi Kooperatifi ile Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı, Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğünden ücretsiz olarak görebilir ve Şartnameyi T.C. Ziraat Bankası- Bahçelievler Şubesi -ANKARA nezdindeki TR27 0001 0006 2653 2758 015001 IBAN numaralı TAREKSAV hesabına 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) yatırarak dekontun ibrazından sonra her iki adresten de temin edebilirler. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 
5-Teminat:
Teminat tutarı ihale bedeli olan 4.295.000,00 TL’sinin %3’ü olan 128.850,00 TL’sinden az olamaz. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların İstekliler tarafından T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler Şubesi –ANKARA nezdindeki TR75 0001 0006 2637 7120 2761 26 IBAN numaralı Merkez Birliği Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekmektedir.
 
6- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:
İsteklilerin, şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 25/12/2012 Salı günü saat 16:30’a kadar Şartnamenin temin edildiği 2593 Sayılı Şanlıurfa Merkez Tarım Kredi Kooperatifi veya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta yolu ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.
 
KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.
 
İLAN OLUNUR
 
 
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONLARI
Ankara: 0312-216 45 21
Şanlıurfa: 0414-312 55 05
 
 
 
 
 
MÜLKİYETİ MERKEZ BİRLİĞİMİZE AİT URFA İLİNDE
BULUNAN TAŞINMAZLARIN
SATIŞ ŞARTNAMESİ
 
Mülkiyeti Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğimize ait Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesinde bulunan tapunun 4742 ada 1 parselinde 3.243,11 m², 4743 ada 1 parselinde 4.439,29 m², 4744 ada 1 parselinde 4.461,60 m², 4745 ada 1 parselinde 4.483,91 m² konut imarlı arsa ve 683 parselinde 2.556,27 m² tarla olarak kayıtlı toplam 19.184,18m²  taşınmazın, bu şartnamede belirtilen esas, usul ve şartlarla tamamı birlikte 4.295.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır.
1) İHALENİN YAPILACAĞI YER: İhale; Ulubağ Köyü Mevkii Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:350 Mardin Yolu üzeri 5. Kilometre Şanlıurfa adresindeki 2593 Sayılı Şanlıurfa Merkez Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilecektir.
2) İHALE GÜN VE SAATİ: İhale, 26/12/2012 tarihi Çarşamba günü, saat 14:00 da yapılacaktır.
3) MUHAMMEN BEDELİ: 5 adet parselde kayıtlı toplam 19.184,18 m² taşınmazın muhammen bedeli 4.295.000,00 TL’dir.
4) TEMİNAT TUTARI: Teminat tutarı ihale bedeli olan 4.295.000,00 TL’sinin %3’ü olan 128.850,00 TL’sinden az olamaz.
5) İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
1-Nüfus cüzdanı örneği,
2-İkametgah belgesi,
3-Tebligat için adres göstermesi,
4-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
c)Ortak teşebbüs olması halinde ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4a) ve (4b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5-İmza sirküleri vermesi,
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcilerinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)Ortak teşebbüs olması halinde ortak teşebbüsü meydana getiren gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (5a) ve (5b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
6- İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması gerekir.) 
7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır).
8-Şartname bedeli olarak TAREKSAV vakfına yapılan ödeme makbuz sureti,
9-Yukarıda belirtilen tutarda geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya belge,
10- İsteklinin söz konusu belgeleri okuyup kabul ettiğine dair şartnamenin tüm sayfaları imzalı bir örneğini vermesi,
Yukarıda istenilen belgelerin ihale yılı içinde alınmış olmaları ve komisyonca talep edilmesi halinde asılları veya noter tasdikli suretleri ibraz edilmelidir.
 
6) İHALE ŞARTLARI
1-İhale Yöntemi
  İhale satın alma talebinde bulunan isteklilerin tümünün katılımıyla yapılacaktır. İhale, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, ihale komisyonca uygun görülmesi halinde kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
2-Teminata İlişkin Şartlar:
Teminat tutarı olarak ihale bedeli olan 4.295.000,00 TL’sinin %3’ü olan 128.850,00 TL’sinden az olamamak üzere kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verdikleri süresiz ve limit dahili teminat mektupları,
Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların İstekliler tarafından T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler Şubesi –ANKARA nezdindeki TR75 0001 0006 2637 7120 2761 26 IBAN numaralı Merkez Birliği Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması mecburi olup bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
İsteklilerden alınan teminatlar üzerinden iş kalmayan İsteklilere ihalenin onayını, üzerinde iş kalan İstekli veya İsteklilere ise tapu müdürlüğünde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip iade edilir. Her ne suretle olursa olsun Kurumumuzca alınan teminatlar 3. şahıslarca haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyatı tedbir konulamaz.
3-Kapalı Zarf Tekliflerin Hazırlanması: 
a)Teklif sahipleri, teklif mektubunda, satın almayı düşündüğü taşınmazlarla ilgili tüm tapu bilgilerini, açık adresini ve taşınmazların tamamı için teklif ettiği bedeli rakam ve yazı ile belirtecektir. İsteklilerin 5 adet taşınmazın tamamı için teklif vermesi gerekmekte olup bir veya birden fazla taşınmaz için ayrı ayrı teklif verilmesi halinde teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.  Teklif Mektubu imzalanıp zarfa konulacak ve zarfın üzerine TEKLİF MEKTUBU ibaresi yazılacak ve zarf kapatılacaktır. Birden fazla isteklinin müşterek teklif vermesi halinde, teklif mektubunda her birinin hissesi belirtilecek ve mektup tüm müşterek teklif sahipleri tarafından imzalanacaktır. Müşterek teklif sahipleri bu şartnameden kaynaklanan borçların tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, teklif mektubunda açıkça belirtilmemesi halinde taşınmaz mal eşit hisselerle iktisap edeceklerdir.
b)Satış şartnamesinin imzalı örneği, teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya nakit olmayan diğer teminat mektubu, ihaleye girebilme şartlarında istenilen bilgi ve belgeler ile kapalı zarf teklif mektubu dış zarfa konularak, “Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesinde bulunan taşınmazlara ait Satın Alma Teklifi” ibaresi ile teklif sahibinin adı soyadı, adresi, telefon ve faks numarası yazılıp kapatılacaktır.
 4-Tekliflerin Verileceği Yer Ve Zamanı: 
İsteklilerin, şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 25/12/2012 Salı günü saat 16:30’a kadar Şartnamenin temin edildiği 2593 Sayılı Şanlıurfa Merkez Tarım Kredi Kooperatifi veya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta yolu ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.
5-Tekliflerin Açılması ve İhalenin Yapılışı:
Kapalı zarfla alınan teklifler, İlanla duyurulan satış gününde ve yerinde toplanan ihale komisyonu tarafından, hazır bulunan teklif sahipleri huzurunda açılarak değerlendirilecektir. Komisyonun uygun görmesi halinde ihale hazır bulunan kapalı teklif sahipleri arasında açık artırma yapılıp, açık artırmada diğer isteklilerin artırmadan çekilmelerinden sonra en yüksek peyi süren istekli ile pazarlık yapılarak sonuçlandırılacaktır.
İhale başladıktan sonra kapalı teklif verilemez, açık artırmaya veya pazarlığa iştirak edilemez.    
Kapalı teklif veren istekliler veya vekilleri belirtilen gün ve saatte ihalede hazır bulunmak zorundadır.
6-Tekliften Dönülemeyeceği:
Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar; üzerinde ihale kalan istekli ya da istekliler ise satış işlemleri sonuçlanıncaya kadar teklifleriyle bağlı olup, tekliflerinden vazgeçemez. Aksi halde, teminatları irat kaydedilir.
7-İhale Sonucunun Bildirilmesi:
İhalenin onaylanıp onaylanmadığı, teklif sahibinin ihale girebilme şartları arasında bulunan belgelerden tebligat adresine, yazılı olarak bildirilecektir.
Bu adrese yapılan bildirimlerin, geçici veya uzun süreli olarak adreste bulunmama sebebiyle istekliye ulaşmaması veya adres değişikliği nedeniyle tebliğ edilememesinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne sorumlu değildir. Bildirimin belirtilen nedenlerle alıcıya ulaşmaması halinde, bildirim yazısının isteklinin adresine götürüldüğü tarihte bildirim yapılmış sayılır.
7) SATIŞ VE DEVİR ŞARTLARI:
1-Satış Bedelinin Ödenmesi:
Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren 7 gün içinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelini ödeyip, satış işlemlerini gerçekleştirecektir. Satın almaktan vazgeçen veya bildirimi takip eden 7 gün içinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunup, satış bedelini ödemeyen ve satış işlemini gerçekleştirmeyen teklif sahibine yapılan ihale iptal edilerek, yatırdığı teminatlar ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiç bir itiraz hakkı olmayacaktır.
2-Mülkiyetin Devri:
Tapuda mülkiyetin devri, satış bedelinin tamamının yatırılmasını müteakip en geç 15 gün içinde yapılacaktır. Tescilin yapılması için yazılı bildirim yapılmasına rağmen alıcı tescili yaptırmadığı takdirde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü satışı iptal edip teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir.
3-Vergi, Harç ve Masraflar:
Satışı yapılacak taşınmaz malın tapu devri ve alımı satımı ile ilgi olarak Kanunlar gereği doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraflar Alıcıya ait olacaktır. Bu masrafların ilgili resmi kurum ve kuruluşlara satın alan tarafından yatırılmaması halinde tapu devir işlemi yapılmayacaktır. Böyle bir durumda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
8) SATILANIN DURUMU VE MAL SAHİBİNİN SORUMLU TUTULMAYACAĞI:  
Alıcı, taşınmaz malı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan(m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, gizli ayıp iddiasıyla gelecekte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacağını peşinen kabul eder.  
Satış bedelinin ödenmesiyle birlikte taşınmaz mala ait ilgili hasar sorumluluğu alıcıya geçer. Her ne sebeple olursa olsun, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü taşınmaz Malın ziyan ve hasarından sorumlu tutulamaz.
9) TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN DUYURU VE BİLGİLER:
Gerek satış şartnamesinde yazılı, gerekse bu konuyla ilgili olarak taşınmaz mallar hakkında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler ve her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde  olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
10) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
*İhaleyi yapan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,
a) Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ile ihale yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (İkinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
c) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
* İlgili mevzuat hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
* (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahıslardan herhangi bir nedenle teşkilattan ayrılmış olup, ayrılma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmemiş olanlar,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün ihalelerine katılamazlar.
Yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığı sonradan tespit edilen istekli adına yapılan ihale iptal edilir ve verdiği teminat gelir kaydedilir.
11) İHALE SERBESTLİĞİ:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğümüz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabi olmadığından, satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçilmesi halinde, teklif verenlerin yatırmış oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, teminatın yatırılması ile iade edilmesi arasında geçen süre için faiz, tazminat vb. herhangi bir talep hakları bulunmayacaktır. 
12) ŞARTNAMENİN KABUL EDİLMİŞ SAYILMASI:  
Teklif veren İstekliler, ihale ilanını, şartnamesini okumuş, içeriğini kabul etmiş, satılacak taşınmazı görmüş ve bütün şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
13) YETKİLİ MAHKEME:
Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
 
 
TÜRKİYE
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Yayin Tarihi : 23.10.2012